Home

วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2563 นายแสงชัย ภิรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดง ได้เข้าร่วมโครงการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 4 และทำ mou กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3 ลงนามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)

สวัสดีปี๋ใหม่เมือง โรงเรียนวัดป่าแดง ขอให้ทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง เราจะผ่านวิกฤต COVID-19 นี้ไปด้วยกัน

โรงเรียนวัดป่าแดง
ภาพยนตร์สั้น บัวขาว โรงเรียนวัดป่าแดง
ภาพยนตร์สั้น โรงเรียนสุุจริต
youtube.com
โรงเรียนวัดป่าแดง
โรงเรียนวัดป่าแดง
โรงเรียนวัดป่าแดงโรงเรียนวัดป่าแดง added 13 new photos.
โรงเรียนวัดป่าแดง
โรงเรียนวัดป่าแดง
โครงงานวิทยาศาสตร์ “งานวิทยาศาสตร์2563” โรงเรียนวัดป่าแดง
นักเรียนชั้นอนุบาล 3
โรงเรียนวัดป่าแดง
โครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนอุบาล 3 โรงเรียนวัดป่าแดง
กิจกรรมวันวิทยาศาตร์ โรงเรียนวัดป่าแดง สพป.ชม 3
youtube.com
โรงเรียนวัดป่าแดง
โรงเรียนวัดป่าแดง
โครงงานวิทยาศาสตร์ “งานวิทยาศาสตร์2563” โรงเรียนวัดป่าแดง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวัดป่าแดง
โรงเรียนวัดป่าแดง
โรงเรียนวัดป่าแดง
โครงงานวิทยาศาสตร์ “งานวิทยาศาสตร์2563” โรงเรียนวัดป่าแดง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนวัดป่าแดง
โครงงานสีเต้นระบำ ป 2 รร.วัดป่าแดง
โครงงานสีเต้นระบำ ป. 2 รร.วัดป่าแดง
youtube.com