Home

วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2563 นายแสงชัย ภิรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดง ได้เข้าร่วมโครงการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 4 และทำ mou กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3 ลงนามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)

สวัสดีปี๋ใหม่เมือง โรงเรียนวัดป่าแดง ขอให้ทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง เราจะผ่านวิกฤต COVID-19 นี้ไปด้วยกัน

โรงเรียนวัดป่าแดง
โรงเรียนวัดป่าแดงโรงเรียนวัดป่าแดง updated their status.
โรงเรียนวัดป่าแดง
โรงเรียนวัดป่าแดงโรงเรียนวัดป่าแดง updated their status.
โรงเรียนวัดป่าแดง
โรงเรียนวัดป่าแดงโรงเรียนวัดป่าแดง updated their status.
โรงเรียนวัดป่าแดง
โรงเรียนวัดป่าแดง
📢ประกาศโรงเรียนวัดป่าแดง เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นอนุบาล 2-3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
โรงเรียนวัดป่าแดง
โรงเรียนวัดป่าแดงโรงเรียนวัดป่าแดง updated their status.
โรงเรียนวัดป่าแดง
โรงเรียนวัดป่าแดง
โรงเรียนวัดป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1,2…