Home

วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2563 นายแสงชัย ภิรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดง ได้เข้าร่วมโครงการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 4 และทำ mou กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3 ลงนามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)

สวัสดีปี๋ใหม่เมือง โรงเรียนวัดป่าแดง ขอให้ทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง เราจะผ่านวิกฤต COVID-19 นี้ไปด้วยกัน

โรงเรียนวัดป่าแดง
โรงเรียนวัดป่าแดง
โรงเรียนวัดป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1,2…
โรงเรียนวัดป่าแดง
โรงเรียนวัดป่าแดงโรงเรียนวัดป่าแดง updated their status.
โรงเรียนวัดป่าแดง
โรงเรียนวัดป่าแดง
🎉สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔
ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ ศุภชัยจงก่อเกิดล้ำเลิศผล ศุภลักษณ์งดงามยามยินยล ศุภชนม์พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน… ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ
โรงเรียนวัดป่าแดง
โรงเรียนวัดป่าแดงโรงเรียนวัดป่าแดง added 63 new photos.
โรงเรียนวัดป่าแดง
โรงเรียนวัดป่าแดง
โรงเรียนวัดป่าแดงโรงเรียนวัดป่าแดง added 27 new photos.