Home

วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2563 นายแสงชัย ภิรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดง ได้เข้าร่วมโครงการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 4 และทำ mou กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3 ลงนามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)

สวัสดีปี๋ใหม่เมือง โรงเรียนวัดป่าแดง ขอให้ทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง เราจะผ่านวิกฤต COVID-19 นี้ไปด้วยกัน

โรงเรียนวัดป่าแดง
โรงเรียนวัดป่าแดงโรงเรียนวัดป่าแดง updated their status.
โรงเรียนวัดป่าแดง
โรงเรียนวัดป่าแดงโรงเรียนวัดป่าแดง updated their status.
โรงเรียนวัดป่าแดง
โรงเรียนวัดป่าแดงโรงเรียนวัดป่าแดง updated their status.
โรงเรียนวัดป่าแดง
โรงเรียนวัดป่าแดงโรงเรียนวัดป่าแดง updated their cover photo.
โรงเรียนวัดป่าแดง
โรงเรียนวัดป่าแดงโรงเรียนวัดป่าแดง updated their profile picture.
โรงเรียนวัดป่าแดง
โรงเรียนวัดป่าแดงโรงเรียนวัดป่าแดง updated their status.