ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนวัดป่าแดง  ที่อยู่ 269 หมู่ที่ 6  ตำบลแม่ทะลบ  อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  50320   สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 3     โทรศัพท์  053-457977 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่  2   ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดป่าแดง  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2520  โดยนายชื่น  ปวนละเอียด ได้บริจาคที่ดินจำนวน 13 ไร่ ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน โดยได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว  1  หลัง  4  ห้องเรียน  เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 มีนายอินตา ชัยน้อยดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารถาวร ขนาด  6 ห้องเรียน 1 หลัง  ส้วมขนาด 5  ที่นั่ง 1 หลัง และบ้านพักครู  1 หลัง  พ.ศ.  2537  เปิดการเรียนการสอนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนแรกและโรงเรียนเดียวในตำบลแม่ทะลบ  ปัจจุบัน มี นายเกียรติพงค์ อุ่นใจ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดง