ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนวัดป่าแดง

เรื่อง การประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์(เลือกรายการ)